Bydgoszcz: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne wraz z zatoka autobusowa na terenie działek 163/2 w miejscowości Mochle gm. Sicienko
Numer ogłoszenia: 267764 - 2013; data zamieszczenia: 09.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich , ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (52) 370-57-17, faks (52) 370-57-16.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne wraz z zatoka autobusowa na terenie działek 163/2 w miejscowości Mochle gm. Sicienko.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach zamówienia należy wykonać: - nową nawierzchnie chodnika z kostki betonowej wraz ze zjazdami na długości 286 mb i szer. 1,5 m i murem oporowym - zatokę autobusową wraz z peronem - odwodnienie z elementów prefabrykowanych wraz z przedłu0eniem przepustu - urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - roboty rozbiórkowe - roboty ziemne wraz z odtworzeniem rowu - promocja: 2 nowe tablice informacyjne i 2 nowe tablice pamiątkowe zgodnie z wytycznymi z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013. Wytyczne te dostępne są pod adresem internetowym: http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/wazne-dokumenty/wytyczne-instytucji-zarzadzajacej/promocja.html.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.61-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zapewni wadium w wysokości: 4 500,00 zł Termin ważności wadium określa się na 30 dni. Termin liczony jest od terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1.1. pieniądzu wpłacone przelewem w rozumieniu prawa bankowego na konto zamawiającego na rachunek wadiów prowadzony przez PKO BP S.A. nr rachunku 16 1020 1475 0000 8302 0093 7482, 1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 1.3. gwarancjach bankowych /bezwarunkowo/, 1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych /bezwarunkowo/, 1.5. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 42 z późn. zmianami). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2.1. w przypadku przelewu na rachunek zamawiającego, ksero dowodu wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 2.2. w przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach należy dokument potwierdzający jego wniesienie załączyć do oferty w formie oryginału. 3. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie po: 3.1. wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wówczas Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3.2. unieważnieniu postępowania, 3.3. na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 5.1. odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 5.2. zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 5.3. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP , nie złożył dokumentów lub oświadczeń, których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto do oferty należy załączyć: 1. Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1; 2. Wypełniony i podpisany KOSZTORYS OFERTOWY. 3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty winno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty; 4. Do oferty wspólnej winien być dołączony dokument wskazujący pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i podpisania mowy. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez pozostałych wykonawców; 5. Pisemne ZOBOWIĄZANIE podmiotu do oddania do dyspozycji zasobów na których to zasobach polega wykonawca - jeśli występuje; 6. Dowód wniesienia WADIUM. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w oprawie foliowej), co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze Istotnych Postanowień Umowy będącej co Wykonawca potwierdza w formularzu oferty. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony dotyczących w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 2.1. Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku: a) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych (np. długotrwałe, obfite deszcze, niskie temperatury w dzień i w nocy, przymrozki i inne), uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SST; b) zlecanie przez Zamawiającego prac dodatkowych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, a których konieczności zlecenia Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy; c) prace objęte umową, zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; 2.2. Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę. Zmiany podwykonawcy można dokonać jedynie, jeżeli wykonywanie części robót przez podwykonawcę zostało wskazane przez Wykonawcę w ofercie. W wypadku gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie iż zamierza powierzyć część robót podwykonawcom, ich wprowadzenie na etapie wykonywania umowy jest niedopuszczalne. 2.3. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, a których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy np. gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy; W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy. 2.4. Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 2.5. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin realizacji zamówienia, w tym również wprowadzenie dodatkowych wymagań dla inwestycji współfinansowanych z funduszy UE. 2.6. Zamiany polegające na wystąpieniu robót zamiennych z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w SIWZ oraz wynikającego z treści oferty. 2.6. Zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT); 3. Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 1 k.c. - Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąco stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. 4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Natomiast nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego); b) zmiana danych teleadresowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Fordońska 66, 85-085 Bydgoszcz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2013 godzina 09:45, miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bdgoszczy, ul. Fordońska 66, 85-085 Bydgoszcz pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa I - Rozwój Infrastruktury Technicznej, działanie 1.1 - Infrastruktura Drogowa.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak