Bydgoszcz: Pełnienie dyżurów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w siedzibie ZDW w Bydgoszczy oraz jednostkach terenowych - rejonach od 1 listopada 2010 do 31 grudnia 2010
Numer ogłoszenia: 285893 - 2010; data zamieszczenia: 14.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich , ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (52) 370-57-17, faks (52) 370-57-16.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie dyżurów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w siedzibie ZDW w Bydgoszczy oraz jednostkach terenowych - rejonach od 1 listopada 2010 do 31 grudnia 2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres usługi obejmuje pełnienie dyżurów zimowych w okresie od 01.11.2010 do 31.12.2010 w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) oraz w pozostałe dni tygodnia 4 godziny (dotyczy dyżurów w m. Solec Kujawski, m. Olsza, m. Radziejów). W ramach pełnionych dyżurów wykonywane przez Wykonawcę będą w szczególności następujące czynności: - kierowanie w razie konieczności sprzętu do pracy, - monitorowanie pracy sprzętu Wykonawcy, - prowadzenie ewidencji pracy sprzętu, - dokonywanie wyjazdów kontrolnych na polecenie osoby upoważnionej do kierowania i koordynowania prac, - informowanie dyżurnego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o zaistniałych warunkach na drogach oraz podjętych decyzjach, - praca na sprzęcie UNIMOG, - wysyłanie za pośrednictwem dyżurnego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy informacji o zimowym utrzymaniu dróg do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, - obsługa oraz wykorzystanie programów ZIMA oraz GPS Monitor i Rejestr. Wymagana jest znajomość obsługi tych programów przez osoby za pomocą których Wykonawca pełni dyżury. 2.Obowiązki osób wyznaczonych do pełnienia dyżuru zimowego utrzymania: - kierowania akcją zimowe utrzymanie dróg na terenie Rejonu, - umiejętność pracy na sprzęcie UNIMOG, - znajomość aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie utrzymania dróg, - znajomość zasady prowadzenia i kierowania akcją zimowego utrzymania dróg, - znajomość obsługi komputera w zakresie łączności internetowej oraz programów wspomagających Zima i GPS Monitor oraz Rejestr..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta winna zawierać: wypełniony formularz ofertowy, kosztorys ofertowy dotyczący danej części, załącznik nr 5 oraz niżej wymienione dokumenty: 1 Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. 3. Wraz z ofertą winny być złożone również oświadczenie i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt. 6.1 i 6.2 SIWZ /Dokumenty o których mowa w pkt-cie 6.1 TABELA I lp. 2 i pkt.-cie 6.2 TABELA II lp. 2 oraz załącznik nr 5 - podwykonawcy składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Pozostałe dokumenty tj. wymagane postanowieniami pkt. 6.1 TABELA I lp.1 /załącznik nr 2/ , pkt. 6.2 TABELA II lp. 1 /załącznik nr 1/ formularz oferty, kosztorys ofertowy winny być złożone w oryginale/.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (w formie aneksu), w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1. Zmiana odpowiednio wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT); b) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 k.c. - Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąco stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy; 2. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy np. gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy; 3. Zmiana osób pełniących dyżury -załącznik nr 1 do umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy. Osoby wskazane muszą spełniać warunki określone w SIWZ; 4. Konieczność prowadzenia akcji zimowej poza wyznaczonym terminem wykonania zamówienia, tj. 01.11.2010 - 31.12.2010r. 5. Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji umowy może zażądać od wykonawcy zmiany osób, jeśli dyżurni postępowali w sposób nieodpowiedzialny i nie przestrzegali wytycznych określonych w INSTRUKCJI O ZIMOWY UTRZYMANIU DRÓG WOJEWÓDZKICH obowiązującej u Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią zamknięty katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ZDW.N4.361-52/2010
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Fordońska 6 85-085 Bydgoszcz pokój nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2010 godzina 09:45, miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Fordońska 6 85-085 Bydgoszcz pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie