Numer ogłoszenia: 167109 - 2010; data zamieszczenia: 25.06.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 163391 - 2010 data 23.06.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (52) 370-57-17, fax. (52) 370-57-16.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: