Bydgoszcz: Budowa stanowisk do kontroli pojazdów przy drogach: Zadanie nr 1 - nr 544 Brodnica - Lidzbark w m. Gutowo km 18+860, Zadanie nr 2 - nr 557 Rypin - Lipno km 17+200 w m. Chrostkowo.
Numer ogłoszenia: 159699 - 2010; data zamieszczenia: 21.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich , ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (052) 370-57-17, faks (052) 370-57-16.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa stanowisk do kontroli pojazdów przy drogach: Zadanie nr 1 - nr 544 Brodnica - Lidzbark w m. Gutowo km 18+860, Zadanie nr 2 - nr 557 Rypin - Lipno km 17+200 w m. Chrostkowo..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje: - roboty przygotowawcze, - podbudowy - elementy ulic - nawierzchnie, - oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, - inwentaryzacja powykonawcza..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowy (dla każdego zadania odrębny) oraz niżej wypełnione dokumenty: 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy. 2. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. 3. Kosztorys ofertowy (dla każdego zadania odrębny). 4. Oświadczenia lub dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt. 5 oraz oświadczenie o gwarancji, oświadczenie o zakresie robót powierzonych podwykonawcom, wykaz narzutów i stawek dla których Zamawiający określił wzory załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy lub zmian istotnych w wypadku powstania okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a w szczególności: 1. zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, 2. wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na: a) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia; 3. Zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT); 4. Zmiana terminu realizacji zamówienia, w przypadku: przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; zlecanie przez Zamawiającego robót dodatkowych lub zmiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy; prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; 5 Zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego; 6. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy; 7. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 8. Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 k.c. - (Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąco stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy); Wszystkie powyższe postanowienia w podpunktach od 1 do 8 stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http;//bip.zdw-bydgoszcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Fordońska 6 85-085 Bydgoszcz pokój nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2010 godzina 09:45, miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Fordońska 6 85-085 Bydgoszcz pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Budowa stanowisk do kontroli pojazdów przy drogach: zadanie nr 1 - nr 544 Brodnica - Lidzbark w m. Gutowo km 18+860.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Budowa stanowisk do kontroli pojazdów przy drogach: zadanie nr 2 - nr 557 Rypin - Lipno km 17+200 w m. Chrostkowo.