Bydgoszcz: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 552 Różankowo - Łysomice - Grębocin - Lubicz, odcinek w m. Łysomice, od km 6+100 do km 7+200
Numer ogłoszenia: 92535 - 2010; data zamieszczenia: 22.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich , ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (052) 370-57-17, faks (052) 370-57-16.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 552 Różankowo - Łysomice - Grębocin - Lubicz, odcinek w m. Łysomice, od km 6+100 do km 7+200.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac obejmuje: a/ Sporządzenie bądź pozyskanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokościowej i ewidencyjnej. b/ Przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno - prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgody właściwego organu na prowadzenie robót, w oparciu o obowiązujące przepisy (wg wymagań Ustawy z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami)). c/ Opracowanie dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072), dla wszystkich branż w formie planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania wraz z przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego w 4 egzemplarzach + wersja elektroniczna na CD. Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. d/ Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych (sporządzonych na podstawie wydanych przez GDDKiA Ogólnych Specyfikacji Technicznych) na wszystkie elementy realizowanych robót. e/ Realizację robót w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. f/ Prowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami ST wraz z pobieraniem próbek i dostarczaniem ich organom kontrolnym Zamawiającego (Nadzór Inwestorski i Laboratorium Zamawiającego). g/ Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zamawianych robót. h/ Przygotowanie rozliczenia końcowego robót. i/ Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami. j/ Przekazanie zrealizowanego odcinka drogi zarządcy drogi. k/ Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę /osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych/..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.formularz ofertowy 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 2. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3. Kosztorys ofertowy 4. oświadczenie o gwarancji /załącznik nr 6/ 5. wykaz stawek i narzutów /załącznik nr 7/ 6.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres czynności które te podmioty zobowiązują się wykonać - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające listę osób, które przez ten podmiot udostępnione - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonywania zamówienia innych podmiotów, - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zawierające także wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, które ten podmiot udostępnia - w przypadku gdy Wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na potencjale technicznym innych podmiotów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia: - zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, - wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających w okresie ich występowania realizację przedmiotu zamówienia, - konieczności wykonania robót zamiennych lub uzupełniających mających wpływ na realizację zadania podstawowego, - uzasadnionych okoliczności, o których mowa w art. 357 1 k.c. - Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąco stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy; - w przypadku: przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; b) zmiana zakresu wykonania zamówienia i ewentualnej zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia: - uzasadnionych okoliczności, o których mowa w art. 357 1 k.c. - Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąco stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy; c) zmiana w zakresie elementów /np. rodzaj robót, prac/ wskazanych w ofercie a wykonywanych przez podwykonawcę, których Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili sporządzenia oferty; d) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty, kierowanie robotami i nadzór nad przedmiotem umowy w przypadku np. gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2010 godzina 09:45, miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, pok. nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie