Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510165375-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.
Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy: Wykonanie projektu budowlanego zamiennego dotyczącego prawidłowego posadowienia przepustu w km 11+825 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 556 Ostrowite-Zbójno wraz z pozwoleniem wodnoprawnym i opinią hydrologiczną

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 580191-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 09236416000000, ul. ul. Dworcowa  80, 85-010  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 3705717, e-mail zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl, faks 52 3705740.
Adres strony internetowej (url): www.zdw-bydgoszcz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie projektu budowlanego zamiennego dotyczącego prawidłowego posadowienia przepustu w km 11+825 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 556 Ostrowite-Zbójno wraz z pozwoleniem wodnoprawnym i opinią hydrologiczną
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDW.N4.361.39.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. kompletnego projektu budowlanego zamiennego uwzględniającego doprojektowanie dodatkowego przepustu zamontowanego metodą przewiertu sterowanego lub mikrotunelingu, regulującego wysokość zwierciadła wody w j. Zbójeńskim wraz z uzyskaniem decyzji ostatecznej ZRID – zamiennej do zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nr 2/2016 z dnia 04.07.2016r. 2. opracowania hydrologicznego określającego zlewnie j. Zbójeńskiego Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie papierowej – 5 egz. oraz na nośniku CD – 2 egz. Zawartość wersji elektronicznej ma być zgodna (identyczna) z wersją papierową. 2. W ramach opracowania wykonać: 1) ostateczne pozwolenie wodnoprawne przepustu w km 11+825, 2) opinie hydrologiczną 3) opracować projekt budowlany zamienny do decyzji ZRID wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji wydanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z art. 34 Prawa budowlanego. Jako podstawę należy przyjąć dokumentację wykonaną w roku 2015 dla inwestycji, pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 556 Ostrowite – Zbójno w m. Zbójno od km 11+100 do km 12+759 dł. 1,659 km”. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy uzyskać zmianę pozwolenia ZRID nr 2/2016 z 04.07.2016r. i uzyskanie ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego, opracowanie hydrologiczne określającego zlewni j. Zbójeńskiego. Dokumenty dostępne są na stronie Zamawiającego pod adresem: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/?app=zamowienia&nid=1924&y=2017&status=2&info=2 Pliki dotyczące powyższego postępowania należy pobrać, logując się przez dowolną przeglądarkę internetową – wpisując (kopiując) poniższy adres: ftp://zdw-bydgoszcz.pl:2021/przetargi/2017/zbojno Dane do logowania: login: w01 hasło: px#8RM%v84
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych