Numer ogłoszenia: 52168 - 2010; data zamieszczenia: 24.02.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 52004 - 2010 data 24.02.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (052) 370-57-17, fax. (052) 370-57-16.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: