Bydgoszcz: Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy i jego rejonów z podziałem na 7 zadań
Numer ogłoszenia: 52004 - 2010; data zamieszczenia: 24.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich , ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (052) 370-57-17, faks (052) 370-57-16.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy i jego rejonów z podziałem na 7 zadań.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Połączenia w ramach publicznej stacjonarnej sieci telefonicznej: - połączenia lokalne - połączenia międzystrefowe - połączenia do sieci komórkowych - zapewnienie transmisji dla faksu Usługi powinny być świadczone zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. Ust. 171 2004 poz. 1800, z późniejszymi zmianami) ZADANIA: 1)ZDW Bydgoszcz: 1A-ul. Fordońska 6, Bydgoszcz; 1B-ul. Fordońska 44, Bydgoszcz 2)RDW Inowrocław: 2A-ul. Budowlana 40, Inowrocław 3)RDW Toruń: 3A- ul. Polna 113, Toruń, 3B- Młyniec II nr 38, Lubicz 4)RDW Tuchola: 4A- ul. Przemysłowa 4, Tuchola, 4B- Oddział Szubin 5)RDW Wąbrzeźno: 5A-ul. 1 Maja 61, Wąbrzeźno, 5B- ul. Wczasowa 40, Brodnica 6)RDW Włocławek: 6A-ul. Chopina 1, Włocławek, 6B- ul. Mielęcińska 1, Włocławek. 6C -Rumiankowo 7)RDW Żołędowo: 7A -ul. Pałacowa 15, Osielsko.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:/bip.zdw-bydgoszcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.03.2010 godzina 09:45, miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz Wydział Zamówień Publicznych pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZDW BYDGOSZCZ 1A: ul. Fordońska 6, Bydgoszcz -6 numerów 1B :ul. Fordońska 44, Bydgoszcz - 3 numery.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: RDW Inowrocław 2A: ul. Budowlana 40, Inowrocław - 3 numery.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: RDW Toruń 3A: ul. Polna 113, Toruń - 3 numery 3B: Młyniec II nr 38, Lubicz - 1 numer.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: RDW Tuchola 4A: ul. Przemysłowa 4, Tuchola - 3 numery 4B: Oddział Szubin - 1 numer.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: RDW Wąbrzeźno 5A: ul. 1 Maja 61, Wąbrzeźno - 5 numerów 5B: ul. Wczasowa 40, Brodnica - 1 numer.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: RDW Włocławek 6A: ul. Chopina 1, Włocławek -3 numery 6B: ul. Mielęcińska 1, Włocławek - 1 numer 6C: Rumiankowo - 1 numer.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: RDW Żołędowo 7A: ul. Pałacowa 15, Osielsko - 3 numery.