Bydgoszcz: Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, LPG jako paliwo silnikowe, oleju napędowego do samochodów służbowych ZDW w Bydgoszczy oraz jednostkach terenowych
Numer ogłoszenia: 418402 - 2009; data zamieszczenia: 04.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich , ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (052) 370-57-17, faks (052) 370-57-16.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, LPG jako paliwo silnikowe, oleju napędowego do samochodów służbowych ZDW w Bydgoszczy oraz jednostkach terenowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1.Przedmiotem zamówienia jest zakup - tankowanie bezpośrednio do zbiorników samochodowych i sprzętu (kanistry) paliw spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 09.12.2008r. ( Dz. U. Nr 211 poz.1441). w sprawie wymagań jakościowych dla paliw płynnych. Tankowanie paliwa zarówno do zbiorników pojazdów jak i kanistrów musi odbywać się bezgotówkowo np. karta paliwowa, lub inny sposób rozliczania zaproponowany przez wykonawcę w ofercie. 3.2.Tankowanie paliwa odbywać się będzie sukcesywnie - w zależności od potrzeb - w stacjach paliwowych Wykonawcy wskazanych w Wykazie stacji paliw. Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu paliwo po cenach jednostkowych brutto obowiązujących w dniu tankowania paliwa z zastosowaniem upustu do ceny na dystrybutorze. 3.3. Przewidywana ilość oraz asortyment paliwa określona jest w kosztorysie ofertowym - załącznik nr 3 do SIWZ. Wykaz jednostek terenowych Zamawiającego dokonujących zakupów paliw oraz przewidywana ilość pojazdów przeznaczonych do tankowania paliwa zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do wykazu dodatkowych pojazdów lub wykreślenia pojazdu..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.00.00-0, 09.13.21.00-4, 09.13.40.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.zdw-bydgoszcz.com.pl/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2009 godzina 09:45, miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).