Referent do st. specjalisty – pomocnik kierownika projektu - Wydział Inwestycji – 2 osoby

Znak sprawy:ZDW.N1.110-1/09                                                                                                   

Nazwa i adres jednostki :
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6

Stanowisko :
Referent  do st. specjalisty – pomocnik kierownika projektu - Wydział  Inwestycji – 2 osoby

Wymagania niezbędne :
- wykształcenie wyższe w specjalności drogowej lub mostowej, średnie techniczne kierunek drogowy lub mostowy  lub kontynuowanie studiów na  kierunku technicznym - budownictwo
- znajomość przepisów prawa budowlanego
- posiadanie prawa jazdy kat. B

Wymagania dodatkowe :
- znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych i przepisów wykonawczych do ustawy
- znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
- znajomość obsługi komputera oraz powszechnie stosowanych programów
- umiejętność pracy w zespole
- komunikatywność

Zakres wykonywanych obowiązków :
- przed rozpoczęciem procedury przetargowej na realizację zadania sprawdzenie dokumentacji technicznej z wymaganą starannością pod kątem wyeliminowania przeszkód w przyszłej realizacji zadania
- przekazanie placów budów wykonawcom
- reprezentowanie wobec wykonawcy na placu budowy interesów Inwestora w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, lub remontowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności:

 • Ustawy z dnia 7.07.1994 roku PRAWO BUDOWLANE /Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami/.
 • Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43 poz.430/
 • Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 19 poz.177
- pełnienie funkcji pomocnika kierownika projektu w zakresie:
 • nadzorowania robót w zakresie zgodności wykonania z dokumentacją projektowo – kosztorysową.
 • uzgadniania z nadzorem autorskim i kierownikiem budowy niezbędnych zmian i poprawek do dokumentacji projektowej
 • kontroli rzeczowej wykonywanych robót
 • kontroli jakościowej wykonywanych robót
 • kontroli wymogów bhp i p.poż oraz bezpieczeństwa ogólnego na placach budów
 • przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom budowlanym konstrukcji lub elementów
 • odbierania (także w formie protokołów przejściowych) robót w tym zanikających i podlegających zakryciu
 • uzgadniania pod względem merytorycznym płatności dla wykonawców zadań
 • dokonywania ostatecznego rozliczenia zadania
- koordynacja robót dla wszystkich branż oraz działań innych inwestorów na placu budowy
- bieżąca kontrola kosztów na prowadzonych budowach
- w przypadkach uzasadnionych zakresem rzeczowym, bądź finansowym robót organizowanie narad budowy, sporządzanie notatek z ich przebiegu i egzekwowanie podjętych przez strony ustaleń
- prowadzenie rejestru ważności technicznych warunków przyłączeń i w miarę potrzeb ich aktualizacja
- wnioskowanie o zlecenie obsługi geodezyjnej prowadzonych budów
- gromadzenie powykonawczej dokumentacji techniczno-geodezyjnej (w tym szkiców powykonawczych, książki obmiaru robót) związanej z zakończonymi elementami rozliczeniowymi budowy
- sprawdzanie jakości i ilości robót podlegających zakryciu, stosowanych materiałów, zgodności robót z harmonogramem, warunkami umownymi, wymogami techniczno – użytkowymi, eksploatacyjnymi i innymi wytycznymi inwestora
- organizowanie i dokonywanie z udziałem przedstawicieli użytkowników prób i odbiorów technicznych instalacji i urządzeń
- ocena i analiza postępu realizacji prowadzonych zadań i podejmowanie działań zmierzających do likwidacji rozbieżności pomiędzy  stanem zaawansowania robót, a przyjętym harmonogramem
- w przypadku uzasadnionych trudności kontynuowania robót, wnioskowanie o zlecenie niezbędnych ekspertyz lub opracowań technicznych
- wnioskowanie o wykonanie badań i pomiarów kontrolnych
- uczestnictwo w komisji odbioru końcowego robót
- współpraca z odpowiednimi departamentami Urzędu Marszałkowskiego w zakresie dokumentów rozliczeń finansowych dotyczących projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny
2. CV
3. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie   
4. Kserokopie świadectw pracy / jeżeli posiada /
5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
6. Oświadczenie o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133 poz. 883 )” 

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć /przesłać do :  30  stycznia 2009 r.
pod adresem:
Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz.
Informacja o wyniku  naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
/ www.zdw-bydgoszcz.com.pl / oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
W trakcie naboru będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne.

Dodatkowa informacja :
Oferty  odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Wytworzył: Małgorzata Francikowska (9 stycznia 2009)
Opublikował: Krzysztof Zawadzki (9 stycznia 2009, 07:03:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2327

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij