od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie

Znak sprawy: ZDW.N1.110.8.2015
Nazwa i adres jednostki:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

Oferta pracy na stanowisko:
od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie
Wymiar etatu:        1 etat
Liczba stanowisk pracy:    1
Rodzaj umowy:        na czas określony

Pełen adres miejsca wykonywania pracy:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie
ul. Pałacowa 15
86-031 Osielsko

I.    Wymagania niezbędne:
1.    Wykształcenie wyższe.
2.    Znajomość przepisów:
a)    ustawy o rachunkowości,
b)    ustawy o finansach publicznych,
c)    kodeksu pracy,
d)    ustawy o pracownikach samorządowych.
3.    Co najmniej 2-letni staż pracy w administracji publicznej.
4.    Biegła obsługa komputera oraz powszechnie stosowanych programów.
5.    Systematyczność, samodzielność.
6.    Komunikatywność.
7.    Umiejętność analitycznego myślenia.
8.    Bardzo dobra organizacja pracy.
9.    Niekaralność.

II.    Wymagania dodatkowe
1.    Wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym.
2.    Znajomość podstawowych zagadnień związanych z zakresem i przedmiotem
działania i struktury organizacyjnej ZDW w Bydgoszczy.
3.    Posiadanie prawa jazdy kat. B.

III.    Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- obciążenie mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

IV.    Zakres wykonywanych obowiązków:
1.    Prowadzenie sekretariatu – przyjmowanie, wysyłanie i rejestracja korespondencji, obsługa poczty elektronicznej, obsługa urządzeń biurowych.
2.    Prowadzenie spraw związanych z archiwizacją dokumentacji.
3.    Planowanie i realizacja potrzeb w zakresie zaopatrzenia pracowników Rejonu w niezbędne do pracy materiały, odzież roboczą, środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej.
4.    Rozliczanie miesięcznych stanów materiałów do bieżącego i zimowego utrzymania dróg na podstawie wystawionych dowodów przychodu i rozchodu oraz uzgadnianie kartotek z magazynem.
5.    Prowadzenie zagadnień związanych z działalnością socjalną.
6.    Sprawdzanie dokumentów finansowo – księgowych pod względem formalno – rachunkowym, uzgadnianie dekretacji z Kierownikiem sekcji.
7.    Prowadzenie kasy Rejonu – sporządzanie raportów kasowych wraz z dokumentacją, dokonywanie rozliczeń gotówkowych związanych z działalnością Rejonu, współpraca z bankiem dotycząca rozliczeń gotówkowych.

V.    Wymagane dokumenty:
1.    List motywacyjny.
2.    CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
3.    Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
4.    Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.
5.    Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
6.    Oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7.    Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
8.    Oświadczenie o treści: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 2002.101.926z późn. zm.)”.
9.    Kopia prawa jazdy.

VI.    Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 (Dz. U. 2008 r. Nr 223 poz. 1458, z późn. zm.), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VII.    Termin i miejsce składania dokumentów:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz
Z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy RDW Żołędowo nr naboru ZDW.N1.110.8.2015 ”
Dokumenty należy złożyć / przesłać do 06 lipca 2015r. (w przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)”.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Aplikacje, które nie spełniają wymagań formalnych pozostaną bez rozpatrzenia.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.zdw-bydgoszcz.pl / oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 6, 85-085 Bydgoszcz.
W trakcie naboru będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.


Wytworzył: Jolanta Krysińska (25 czerwca 2015)
Opublikował: Michał Rutkowski (26 czerwca 2015, 08:26:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1027

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij