Od starszego referenta do starszego specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy- Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie

Znak sprawy: ZDW.N1.110.2.2015
Nazwa i adres jednostki:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

Oferta pracy na stanowisko:
Od starszego referenta do starszego specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy- Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie
Wymiar etatu:        1 etat
Liczba stanowisk pracy:    1

Pełen adres miejsca wykonywania pracy:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie
ul. 1 Maja 61
87-200 Wąbrzeźno

1.    Wymagania niezbędne:
1.    Wykształcenie wyższe w kierunku ekonomicznym, administracyjnym
            lub ogólnym.
2.    Biegła obsługa komputera oraz powszechnie stosowanych programów.
3.    Minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.
4.    Niekaralność.
5.    Posiadanie prawa jazdy kat. „B”.
6.    Komunikatywność i wysoka kultura osobista.
7.    Bardzo dobra organizacja pracy.
8.    Dokładna znajomość:
a)    ustawy o drogach publicznych,
b)    ustawy o samorządzie województwa,   
c)    ustawy o finansach publicznych,
d)    kodeksu postępowania administracyjnego,
e)    kodeksu pracy.
7.        Wiedza z zakresu z zakresu zamówień publicznych.  
8.        Znajomość podstawowych zagadnień związanych z zakresem i przedmiotem    działania i struktury organizacyjnej ZDW w Bydgoszczy.

2.    Wymagania dodatkowe:
1.    Praktyczna znajomość oraz umiejętność analizowania przepisów.
2.    Rzetelność, kreatywność, samodzielność.
3.    Dyspozycyjność, odpowiedzialność, obowiązkowość.
4.    Umiejętność pracy w zespole.

3.    Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
- obciążenie mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu pojazdu służbowego.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- siedziba RDW w Wąbrzeźnie – Sekcja utrzymania dróg i mostów,
- praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

4.  Zakres wykonywanych obowiązków:
1.    Przygotowanie dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
2.    Przygotowanie materiałów do przetargowe na roboty, dostawy i usługi, opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia(SIWZ) oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST).
3.    Przeprowadzanie przetargów w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych na roboty drogowe i mostowe oraz dostawy i usługi.
4.    Realizacja, udzielanie odpowiedzi na postulaty i wnioski dotyczące utrzymania dróg
i mostów.
5.    Kierowanie zimowym utrzymaniem dróg poprzez opracowywanie planów operacyjnych związanych z zimowym utrzymaniem dróg, kontrola nad realizacją prac przygotowawczych, nadzór w okresie wykonawstwa.
6.    Przygotowywanie materiałów przetargowych na roboty mostowe.
7.    Zachowywanie zgodnie z określonymi odrębnymi przepisami tajemnicy państwowej i  
służbowej.
8.    Prowadzenie zagadnień związanych z odszkodowaniami komunikacyjnymi.
9.    Opiniowanie i wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (w tym reklam), naliczanie opłat, kontrola w czasie wykonywania tych robót.

5.    Wymagane dokumenty:
1.    List motywacyjny.
2.    CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
3.    Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
4.    Kserokopie świadectw pracy.
5.    Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
6.    Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne
            przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7.    Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
8.    Oświadczenie o treści: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
            osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
            realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,
            Dz. U. Nr 2002.101.926z późn. zm.)”.
9.    Kopia prawa jazdy.

6.    Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

7.    Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć / przesłać do: 10 lutego 2015 r. (w przypadku wysłania drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego) pod adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz
Z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko od starszego referenta do starszego specjalisty w Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie nr naboru ZDW.N1.110.2.2015 ”

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Aplikacje, które nie spełniają wymagań formalnych pozostaną bez rozpatrzenia.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.zdw-bydgoszcz.pl / oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 6, 85-085 Bydgoszcz.
W trakcie naboru będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.


Wytworzył: Paulina Góralska (26 stycznia 2015)
Opublikował: Michał Rutkowski (27 stycznia 2015, 12:36:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 865

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij