Od starszego inspektora do głównego specjalisty ds. BHP w ZDW w Bydgoszczy

Znak sprawy: ZDW.N1.110.3.2014
Nazwa i adres jednostki:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

Oferta pracy na stanowisko:
Od starszego inspektora do głównego specjalisty ds. BHP w Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy  
Wymiar etatu:        1/4  etatu
Liczba stanowisk pracy:    1

Pełen adres miejsca wykonywania pracy:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

a)    Wymagania niezbędne:
1.    Wykształcenie kierunkowe z zakresu BHP (minimum Technik BHP).
2.    Doświadczenie na stanowisku BHP (minimum 10 lat).
3.    Doświadczenie pracy na samodzielnym stanowisku (minimum 10 lat).
4.    Aktualne szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP.
5.    Kurs pierwszej pomocy.
6.    Kurs ochrony przeciw pożarowej.
7.    Posiadanie prawa jazdy kat. „B”.
8.    Niekaralność.
9.    Nieposzlakowana opinia.
10.Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych.
11.Znajomość zagadnień wynikających z ustaw:
a)    o służbie bezpieczeństwa i higieny pracy,
b)    o ochronie informacji niejawnych,
c)    o samorządzie województwa,
d)    o drogach publicznych,
e)    kodeksu postepowania administracyjnego,
f)    kodeksu pracy,
g)    znajomość podstawowych zagadnień związanych z zakresem i przedmiotem działania ZDW w Bydgoszczy.

b)    Wymagania dodatkowe:
1.    Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.
2.    Praktyczna znajomość oraz umiejętność analizowania przepisów BHP.
3.    Rzetelność, komunikatywność, samodzielność, kreatywność.
4.    Dyspozycyjność, odpowiedzialność, obowiązkowość.
5.    Obsługi komputera (pakietu Microsoft Office),
  Umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji bhp i p. poż.;

c)    Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- obciążenie mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu pojazdu służbowego.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

d)   Zakres wykonywanych obowiązków:
Wykonywanie zadań dla służb BHP określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997.109.704 ze zm. Dz.U.2004.246.2468)
1.    Nadzór nad przestrzeganiem w zakładzie przepisów prawa oraz wymogów w zakresie BHP.
2.    Wdrażanie i nadzorowanie funkcjonowania wymaganych procedur i instrukcji oraz programów z zakresu BHP.
3.    Prowadzenie szkoleń wstępnych.
4.    Współudział w organizowaniu szkoleń okresowych.
5.    Gospodarowanie odzieżą roboczą, służbową oraz środkami ochrony indywidualnej i zbiorowej.
6.    Prowadzenie kontroli wewnętrznych.
7.    Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
8.    Dokonywanie przeglądów warunków pracy.
9.    Prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy.
10.    Oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
11.    Dokonywanie okresowych ocen i analiz stanu bhp i p. poż., sporządzanie w tym zakresie stosownych sprawozdań i zaleceń.
12.    Udział w opracowywaniu zarządzeń, regulaminów i instrukcji, dotyczących bezpieczeństwa pracy.
13.    Nadzór nad realizacją przez jednostki zaleceń pokontrolnych dotyczących stanowisk.
14.    Doradztwo we wszystkich przedsięwzięciach, mających związek z bezpieczeństwem
pracy.
e)    Wymagane dokumenty
1.   List motywacyjny
2.   CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
3.   Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
4.   Kserokopie świadectw pracy.
5.   Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
6.     Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne       przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7.   Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
8.     Oświadczenie o treści: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 2002.101.926z późn. zm.)”.
9.      Kopia prawa jazdy.

f)    Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

g)    Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć / przesłać do: 11 stycznia 2015 r. pod adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz
Z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko od starszego inspektora do głównego specjalisty ds. BHP w Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy nr naboru ZDW.N1.110.3.2014 ”

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Aplikacje, które nie spełniają wymagań formalnych pozostaną bez rozpatrzenia.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.zdw-bydgoszcz.pl / oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 6, 85-085 Bydgoszcz.
W trakcie naboru będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.


Wytworzył: Paulina Góralska (24 grudnia 2014)
Opublikował: Michał Rutkowski (24 grudnia 2014, 11:20:18)

Ostatnia zmiana: Michał Rutkowski (24 grudnia 2014, 11:24:30)
Zmieniono: korekta formatowania tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 868

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij