Od referenta do starszego specjalisty ds. Obronnych w Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy -Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu

Znak sprawy: ZDW.N1.110.2.2014

Nazwa i adres jednostki:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

Oferta pracy na stanowisko:
Od referenta do starszego specjalisty ds. Obronnych w Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy -Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu
Wymiar etatu:        0,5 etatu
Liczba stanowisk pracy:    1

Pełen adres miejsca wykonywania pracy:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu
ul. Polna 113
87-100 Toruń

a)    Wymagania niezbędne:
•    Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych.
•    Wyksztalcenie wyższe.
•    Staż pracy – min 4 lata.
•    Niekaralność.
•    Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „poufne” lub wyższej.
•    Nieposzlakowana opinia.
•    Doświadczenie pracy na samodzielnym stanowisku.
•    Znajomość zagadnień wynikających z ustaw:
a) o zarządzaniu kryzysowym
b)    o powszechnym obowiązku obrony cywilnej
c)    o ochronie informacji niejawnych
d)    o samorządzie województwa
e)    o drogach publicznych
f)    kodeks postepowania administracyjnego
g)    znajomość podstawowych zagadnień związanych z zakresem i przedmiotem działania ZDW w Bydgoszczy
•    Posiadanie prawa jazdy kat. „B”.
b)     Wymagania dodatkowe:
- Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.
- Rzetelność, komunikatywność, samodzielność, kreatywność.
- Dyspozycyjność, odpowiedzialność, obowiązkowość.
- Umiejętność pracy na komputerze.

c)    Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- obciążenie mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu pojazdu służbowego.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

d)   Zakres wykonywanych obowiązków:
a)    opracowywanie i aktualizowanie dokumentów dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (dokumentacja podstawowa oraz instrukcje i procedury postępowania),
b)    planowanie i organizowanie szkoleń dla pracowników ZDW związanych z zakresem wym. w pkt a,
c)    prowadzenie kontroli w podległych jednostkach organizacyjnych (RDW) z  zakresu zadań wym. w pkt a,
d)    przygotowywanie aktów prawnych (zarządzeń) Dyrektora dotyczących zagadnień wym. w pkt a,
e)    realizacja przedsięwzięć związanych z planowaniem operacyjnym ZDW  wynikającym z Planu Działania Marszałka Województwa,
f)    aktualizacja planu osłony logistycznej dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym – ścisła współpraca z GDDKiA Oddział w Bydgoszczy,
g)    organizacja i funkcjonowanie stałego dyżuru
h)    współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, Wojskiem i Policją w zakresie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
i)    sporządzanie niezbędnych i wymaganych informacji, sprawozdań z realizacji zadań,
udział w szkoleniach o tematyce obronnej i zarządzania kryzysowego organizowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu i GDDKiA.

e)    Wymagane dokumenty
1.   List motywacyjny
2.   CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
3.   Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
4.   Kserokopie świadectw pracy.
5.   Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
6.     Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne       przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7.   Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
8.     Oświadczenie o treści: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 2002.101.926z późn. zm.)”.
9.      Kopia prawa jazdy.

f)    Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

g)    Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć / przesłać do: 3 sierpnia 2014 r. pod adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Aplikacje, które nie spełniają wymagań formalnych pozostaną bez rozpatrzenia.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.zdw-bydgoszcz.pl / oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 6, 85-085 Bydgoszcz.
W trakcie naboru będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.


Wytworzył: Paulina Góralska (18 lipca 2014)
Opublikował: Michał Rutkowski (21 lipca 2014, 07:23:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1333

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij